Ons kwaliteitsbeleid

is er op inGERICHT OM te produceren met ZERO DEFECTs 

beste leverancier lentink      

Onze kwaliteitsdienst is mede uitgerust

met een 3-D CNC Zeiss meetmachine

 

Controlesysteem

bewust van de te leveren kwaliteit       

      

In ons productie kwaliteitssysteem hebben wij de controle routine geïmplementeerd. Een ieder werkzaam binnen onze organisatie, is zich bewust van de te leveren kwaliteit aan U als onze klant. D.w.z. een ieder werkzaam bij Lentink draagt verantwoordelijkheid .

Identificatie op kaarten, formulieren en evt. producten, geeft ons, de klant en de toeleveranciers, de mogelijkheid om bij eventuele kwaliteitsafwijkingen direct corrigerend op te treden.(Traceability)

 

Om- en bijscholen

Wij zien ons zelf als een “lerende” organisatie

 

Lentink b.v. heeft als beleid dat de mens in de organisatie de belangrijkste factor is in het productie proces. Wij zien ons zelf als een “lerende” organisatie waarin verbeteringen, indien mogelijk, meteen worden doorgevoerd.

  cursus intern Lentink

​Het persoonlijk meedenken ter verbetering van onze organisatie wordt onze medewerkers aangeleerd om continu verbeteringen binnen onze huidige processen tot stand te brengen (Kaizen). Verder stimuleert Lentink b.v. de mensen in onze organisatie om scholing, cursussen en themadagen te volgen.

 

Kwaliteit begint bij onze mensen!

Doen wat we afspreken

 

Het in zo’n kort mogelijke tijd, met zo min mogelijke grond en hulpstoffen, dat doen wat is afgesproken. Lentink bv is producent en leverancier van enkelvoudig en meervoudig plaatwerk, complex plaatwerk en samenstellingen. Lentink bv heeft een geïntegreerd kwaliteitssysteem. Het beleid is er op gericht om zorgsystemen als zijnde het kwaliteitssysteem, het arbo systeem en het milieu systeem, een deel van het proces te laten zijn. Kwaliteit is bij ons niet iets van één functionaris, maar zit in de organisatie (alle medewerkers) verankerd.

                       

Klanteisen staan centraal

En toetsen onze activiteiten daaraan


Met alles wat Lentink bv doet staat de wens van de klant centraal en toetsen we de activiteiten van Lentink bv daaraan. De formulering van onze klanten eisen is vastgesteld op basis van analyse van onze communicatie met deze klanten. Vanuit het besef van de wensen van onze klanten specificeren wij onze dienstverlening. In ons managementsysteem zijn werkafspraken vastgelegd die ervoor zorgen dat wij tegemoet komen aan deze eisen, met als doelstelling dat onze klanten tevreden zijn en blijven. Jaarlijks evalueren wij onze ervaringen met betrekking tot tevredenheid van onze klanten en actualiseren dan indien nodig ons klantprofiel en werkprocessen.

 

Managementsysteem

ISO9001:2008 - ISO14001:2004 - CSR

 

Het managementsysteem is de leidraad in onze organisatie samen met de inzet, de kennis en het vakmanschap van de medewerkers zorgt het ervoor, dat we doen wat we met de klant hebben afgesproken, dat er winst gegenereerd wordt, en dat we tevreden medewerkers hebben.

                   

Ons managementsysteem beschrijft onze organisatie en processen waarin de ISO normen zijn ingebed. 

 

Directie verantwoording

Naleving procedures, wet- en regelgeving


De directie is verantwoordelijk voor het correct functioneren van de onderneming t.a.v. de procedures in het managementsysteem en voor een juiste naleving van geldende wet- en regelgeving. De medewerkers begrijpen de doelstellingen van ons managementsysteem en het management draagt de verantwoording dat alle medewerkers de mogelijkheid hebben om te werken in overeenstemming met de procedures zoals omschreven in het Lentink managementsysteem.

Middelen ter beschikking stellen

 

De directie draagt er zorg voor dat alle medewerkers kunnen beschikken over benodigde middelen, zoals training, materialen, gereedschappen, hulpmiddelen, ARBO-werkplekken en communicatieapparatuur. Er is bewust gekozen voor het digitale managementsysteem. Het is rechtstreeks beschikbaar op elke computer dat verbonden is binnen ons computernetwerk.

 

Beleving en communicatie

Informatie en communicatie essentieel

 

Informatie en communicatie op alle vlakken is een essentieel onderdeel. Kwaliteitsbewustzijn beleef je doordat je weet, wat je doet, voor wie je het doet, en waarom je het doet.

 

                         ​ piramide Lentink

 

Het systeem is vastgelegd in het kwaliteitshandboek dit is verworden tot een onderdeel van ons veel meer omvattend kwaliteitssysteem.

 

Voldoen aan wet- en regelgeving

HET milieu vinden wij zeer belangrijk

 

Bescherming van het milieu behoort daartoe. Voldoen aan van toepassing zijnde wet-en regelgeving zijn een basiswaarde binnen ons kwaliteits- arbo- en milieubeleid.

                                               

De directie en het management beschouwt het als een van haar belangrijkste taken om het personeel bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van milieu, veiligheid en hun dagelijkse gezondheid.

          Gezondheid beleven Lentink bv

Elke werknemer wordt bewustgemaakt en aangemoedigd om zijn/haar activiteiten uit te voeren op een milieuverantwoorde wijze. Ook de personele en financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van ons milieubeleid worden verstrekt. In het bijzonder maken wij onze medewerkers bewust van energiebesparing, preventie van lekkages en morsen van (grond)stoffen en het scheiden van afvalstromen.

Beschermen van het milieu

recirculatie, hergebruik en goede productieplanning

 

Lentink bv verbindt zich ertoe voortdurend het milieu te beschermen. Deze verbintenis betekent voor Lentink: voor zover mogelijk, door gevolgen van onze bedrijfsvoering, op het milieu te beperken door middel van de toepassing van "de beste beschikbare" technieken en middelen, op een economisch verantwoorde wijze.

 milieu lentink bv

Daarom ontwikkelen en investeren wij continue in onze productielijnen en -technieken (mede) op basis van potentiële energiebesparing en verbruik van grondstoffen door middel van recirculatie en hergebruik en door middel van een juiste productieplanning.

 

Continue verbetering

van onze prestaties en producten 

Lentink preferred quality

We streven naar continue verbetering van onze prestaties ten opzichte van onze klanten, werknemers, omwonenden, andere belanghebbenden en het milieu.

 

Corrigerende en preventieve maatregelen:

Elke medewerker binnen Lentink bv heeft het recht en de taak om voorstellen aan te dragen voor de verbetering van de werkprocessen en veiligheids- en milieuprestaties.

 

ARBO, Kwaliteit en Milieu doelstellingen

Minstens eenmaal per jaar, tijdens een beoordeling van de werking van het managementsysteem, evalueert de directie de huidige doelen en formuleert het nieuwe doelstellingen en acties ter verbetering van onze prestatie ten opzichte van onze klanten en het milieu.

 

Deze doelstellingen zullen worden gedefinieerd per proces. De doelstellingen worden volgens het SMART principe opgesteld en kunnen worden beschouwd als een dynamisch onderdeel van onze beleidsverklaring.

           smart lentinkUw mogelijkheden

Alles op het gebied van plaatbewerking

Dieptrekken/persen

400 t/m 700 ton persen

Montage

Van halffabricaat tot gereed product

Logistiek

‘Just in Time & lean’ dagelijkse gepraktiseerd