EEN IEDER IS BEWUST VAN DE TE LEVEREN KWALITEIT

Kwaliteit

Ons kwaliteitsbeleid

Ons kwaliteitsbeleid is er op ingericht om te produceren volgens de zero defect methodiek.

Onze kwaliteitsdienst is uitgerust met een 3D CNC-  meetmachine van het merk Zeiss.

CONTROLESYSTEEM

Bewust zijn van de te leveren kwaliteit. In ons productiekwaliteitssysteem hebben wij controleroutine geïmplementeerd. Een ieder werkzaam binnen onze organisatie is kwaliteitsbewust. D.w.z. een ieder werkzaam bij Lentink draagt medeverantwoordelijkheid voor het eindresultaat.

Identificatie op kaarten, formulieren en producten, geeft ons, de klant en de toeleveranciers, de mogelijkheid om bij eventuele kwaliteitsafwijkingen direct corrigerend op te treden (Traceability).

bedrijfsmiddelen

De directie draagt er zorg voor dat alle medewerkers kunnen beschikken over benodigde bedrijfsmiddelen zoals training, materialen, gereedschappen, hulpmiddelen, ARBO-werkplekken en communicatieapparatuur.

Er is bewust gekozen voor het digitale managementsysteem. Het is rechtstreeks beschikbaar op elke computer die verbonden is binnen (en buiten) ons computernetwerk.

BELEVING EN COMMUNICATIE

Informatie en communicatie zijn op alle vlakken een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Kwaliteitsbewustzijn beleef je doordat je weet wat je doet, voor wie je het doet en waarom je het doet.

Het systeem is vastgelegd in het Lentink kwaliteitshandboek. Dit is onderdeel van ons alomvattende kwaliteitssysteem.

Doelstelling is het continu verwezenlijken van producten met zero defects.

OM- EN BIJSCHOLEN

Lentink heeft als beleid dat de mens in de organisatie de belangrijkste factor is binnen het productieproces. Wij zien onszelf als een “lerende” organisatie waarin verbeteringen, indien mogelijk, meteen worden doorgevoerd en vastgelegd.

​Het persoonlijk meedenken ter verbetering van onze organisatie wordt onze medewerkers aangeleerd om continu verbeteringen binnen onze huidige processen tot stand te brengen (Kaizen). Verder stimuleert Lentink de mensen om scholing, cursussen en themadagen te volgen.

KWALITEIT BEGINT BIJ ONZE MEdewerkers!

Het in zo’n kort mogelijke tijd, met zo min mogelijke grond- en hulpstoffen, dat doen wat is afgesproken. Lentink is producent en leverancier van enkelvoudig en meervoudig plaatwerk, complex plaatwerk en samenstellingen. Lentink heeft een geïntegreerd kwaliteitssysteem. Het beleid is er op gericht om zorgsystemen als zijnde het kwaliteitssysteem, het arbo-systeem en het milieusysteem een deel van het proces te laten zijn. Kwaliteit is bij ons niet iets van één functionaris, maar zit in de organisatie (alle medewerkers) verankerd.

KLANTEISEN STAAN CENTRAAL

Met alles wat wij doen staat de wens van de klant centraal. Tevens toetsen wij de activiteiten van Lentink daaraan. De formulering van onze klanteneisen is vastgesteld op basis van analyse van onze communicatie met diezelfde klanten. Vanuit het besef van de wensen van onze klanten specificeren wij onze dienstverlening. In ons managementsysteem zijn werkafspraken vastgelegd die ervoor zorgen dat wij tegemoet komen aan deze eisen, met als doelstelling dat onze klanten tevreden zijn en blijven. Jaarlijks evalueren wij onze ervaringen met betrekking tot tevredenheid van onze klanten en actualiseren wij waar nodig ons klantprofiel en onze werkprocessen.

MANAGEMENTSYSTEEM

ISO9001:2015 – ISO14001:2015 & CSR

Het managementsysteem is de leidraad binnen onze organisatie, samen met de inzet, de kennis en het vakmanschap van de medewerkers. Het zorgt ervoor dat we doen wat we met de klant hebben afgesproken.

Ons managementsysteem beschrijft onze organisatie en processen waarin ISO-normen zijn ingebed.

DIRECTIE VERANTWOORDING

De directie is verantwoordelijk voor het correct functioneren van de onderneming t.a.v. de procedures in het managementsysteem en voor een juiste naleving van geldende wet- en regelgeving.

Onze medewerkers begrijpen de doelstellingen van ons managementsysteem. Het management draagt de verantwoording dat alle medewerkers de mogelijkheid hebben om te werken in overeenstemming met de procedures die beschreven zijn in het Lentink-managementsysteem.

 

VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING

Bescherming van het milieu vanuit Lentink behoort tot onze dagelijkse beleving. Voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn een basiswaarde binnen ons kwaliteits-, arbo- en milieubeleid.

De directie en het management beschouwt het als één van haar belangrijkste taken om het personeel bewust te maken en te houden van hun taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van milieu, veiligheid en hun persoonlijke dagelijkse gezondheid.

Elke werknemer wordt bewust gemaakt en aangemoedigd om zijn/haar werkzaamheden uit te voeren op een milieuverantwoorde wijze. Ook de personele en financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van ons milieubeleid worden verstrekt. In het bijzonder maken wij onze medewerkers bewust van energiebesparing, preventie van lekkages, morsen van (grond)stoffen en het scheiden van afvalstromen.

BESCHERMEN VAN HET MILIEU

Lentink ontwikkelt en investeert continu in nieuwe en bestaande productielijnen en -technieken. Mede op basis van potentiële energiebesparing en verbruik van grondstoffen door middel van recirculatie en hergebruik en door middel van een juiste productieplanning streven wij naar het behoud van het milieu.

CONTINUE VERBETERING

We streven naar continue verbetering van onze prestaties ten opzichte van onze klanten, werknemers, omwonenden, andere belanghebbenden en het milieu.

Corrigerende en preventieve maatregelen:

Elke medewerker binnen Lentink heeft het recht en de taak om voorstellen aan te dragen voor de verbetering van de werkprocessen en veiligheids- en milieuprestaties.

Arbo, kwaliteit en milieu doelstellingen:

Minstens eenmaal per jaar, tijdens een beoordeling van de werking van het managementsysteem, evalueert de directie de huidige doelen en formuleert het nieuwe doelstellingen en acties. Dit doen wij ter verbetering van onze prestatie, ten opzichte van onze klanten en het milieu.

Deze doelstellingen zullen worden gedefinieerd per proces. De doelstellingen worden volgens het SMART principe opgesteld en kunnen worden beschouwd als een dynamisch onderdeel van onze beleidsverklaring.

Mogelijkheden

Persbewerkingen

DIEPTREKKEN & vervormen Lentink beschikt als één van de weinige in Nederland over zes 400 Tons persen en drie 700 Tons persen, allen voorzien van een trekkussen. Een belangrijke factor daarbij is dat onze perstafels een netto afmeting hebben van ruim 3800 mm x 2200 mm om uw productie gereedschappen op te kunnen neerzetten. De […]

Ponsen & Laseren

De laatste stand der techniek en ons periodiek onderhoud waarborgt de inzetbaarheid van  onze machines met als doelstelling: continu hoge kwaliteit, korte doorlooptijd en lage productie kosten. Onze CNC-ponsmachine met slagschaar heeft een bereik van:  3.000mm x 1.500mm max. plaatafmeting. Deze machine produceert  24/7 d.m.v. een volledig automatisch plaatmagazijn en palletisering systeem. Verder beschikken wij over de […]

Plaatassemblage

Er worden diverse plaatstaal verbindingstechnieken toegepast binnen Lentink. Wij beschikken over een breed scala aan special gebouwde, gerobotiseerde las-, puntlas- en clinchmachines. Door al meer dan 30 jaar een grote diversiteit aan materialen te verbinden hebben wij een grote mate van expertise op het gebied van plaatwerk verbindingstechniek opgebouwd. Bekijk hieronder een video impressie van […]

Montage techniek

Een mogelijke optie voor u als klant binnen ons productieproces is het monteren van producten. Hierin kan gekozen worden voor het voor- of afmonteren en compleet verpakken van diverse onderdelen zoals een halffabricaat of gereed product. Wij leveren bijvoorbeeld onze klanten producten aan, die direct aan hun eigen montagelijn verder afgemonteerd worden. Wij maken gebruik […]

Logistiek

Logistiek is één van de speerpunten van Lentink. Een hoge betrouwbaarheidsgraad in het leveren volgens de JIT-methodiek is voor ons bedrijf een dagelijkse routine. De goederen- & productstromen binnen onze organisatie worden aangestuurd op basis van ons ERP-systeem. Kan Ban, EDI en VMI zijn voor onze organisatie dagelijkse processen waarmee wij voor zover mogelijk onze […]

Projectmanagement

Lentink verzorgt het projectmanagement van A tot Z. Van idee tot schets, van tekening tot productimplementatie. Tijdens het project stuurt het projectteam aan op productontwerp, processen, kwaliteit, planning en kosten, met een zo optimaal mogelijk procesgestuurde productiestrategie ten gunste voor u als klant. Het team werkt procesgestuurd. Tekeningen worden beoordeeld, verwerkt en geïmplementeerd volgens vaste branchegerelateerde en […]

Kanten & Buigen

Wij beschikken over kantbanken met maximale afmetingen tot 4 meter, met een tonnage tot maximaal 350 Ton. Naast conventionele kantbanken beschikken wij ook over een kantbank die is uitgerust met een robot in combinatie met een traverse van 10 meter.   Meerdere bewerkingen zijn in combinatie onder de kantbank tegelijk mogelijk. Wij bewerken materialen als; […]

Gereedschapsmakerij

De kleinere gereedschappen die nodig zijn om de producten voor onze klanten te kunnen produceren worden door onze eigen gereedschapsmakerij ontworpen en vervaardigd. Verder werkt Lentink al jaren met diverse vaste gereedschapsmakerijen in Europa, waar grote projecten direct onder gebracht kunnen worden. Wij bewaken de voortgang nauwlettend (projectbegeleiding) en verzorgen de perfecte afstemming op de […]

Oppervlaktebehandeling

POEDERCOATING Lentink beschikt over ruim 35 jaar ervaring op het  gebied van poedercoaten. Door de recent  nieuw geplaatste poedercoat lijnen voorzien van de laatste stand der techniek op het gebied van milieu, veiligheid, kostenbesparing en kwaliteit, kunnen wij dagelijks grote hoeveelheden producten kwalitatief van een laag poedercoat voorzien. GEAUTOMATISEERD MILIEUVRIENDELIJK ONTVETTEN Het merendeel van ons klantenbestand […]

Vraag uw offerte aan!

  • Toegestane bestandstypen: jpg, png, gif, pdf, excl, doc, docx.