Loader

EEN IEDER IS BEWUST VAN DE TE LEVEREN KWALITEIT

header-persoon

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact op

ONS KWALITEITSBELEID

Ons kwaliteitsbeleid is er op ingericht om te produceren volgens de zero defect methodiek.

Onze kwaliteitsdienst is o.a. uitgerust met een 3D CNC-  meetmachine van het merk Zeiss.

CONTROLESYSTEEM

Elke medewerker van Lentink is zich bewust van de te leveren kwaliteit. In ons productiekwaliteitssysteem hebben wij diverse vergaande controleroutines geïmplementeerd. Een ieder werkzaam binnen onze organisatie wordt met regelmaat bijgesproken t.a.v. het kwaliteits bewust zijn. D.w.z. een ieder werkzaam bij Lentink draagt medeverantwoordelijkheid voor het uiteindelijk eindresultaat....het product van u als klant.

Identificatie op kaarten, formulieren en producten, geeft ons, de klant en de toeleveranciers, de mogelijkheid om bij eventuele kwaliteitsafwijkingen direct corrigerend op te treden (Traceability).

BEDRIJFSMIDDELEN

De directie draagt er zorg voor dat alle medewerkers kunnen beschikken over benodigde bedrijfsmiddelen zoals; training, kleding, materialen, gereedschappen, hulpmiddelen, ARBO-werkplekken en communicatieapparatuur.

Er is bewust gekozen voor ons digitale managementsysteem. Het is rechtstreeks beschikbaar op elke computer die verbonden is binnen (en buiten) ons computernetwerk.

BELEVING EN COMMUNICATIE

Informatie en communicatie zijn op alle vlakken een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Kwaliteitsbewustzijn beleef je doordat je weet wat je doet, voor wie je het doet en waarom je het doet.

Het systeem is vastgelegd in het Lentink kwaliteitshandboek. Dit is onderdeel van ons alomvattende kwaliteitssysteem.

OM- EN BIJSCHOLEN

Lentink heeft als beleid dat de mens in de organisatie de belangrijkste factor is binnen het productieproces. Wij zien onszelf als een “lerende” organisatie waarin verbeteringen, indien mogelijk, meteen worden doorgevoerd en vastgelegd.

​Het persoonlijk meedenken ter verbetering van onze organisatie wordt onze medewerkers aangeleerd om continu verbeteringen binnen onze huidige processen tot stand te brengen (Kaizen). Verder adviseert en stimuleert Lentink de medewerkers om scholing, cursussen en themadagen te volgen.

VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING

Bescherming van het milieu vanuit Lentink behoort tot onze dagelijkse beleving. Voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn een basiswaarde binnen ons kwaliteits-, arbo- en milieubeleid.

De directie en het management beschouwt het als één van haar belangrijkste taken om het personeel bewust te maken en te houden van hun taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van milieu, veiligheid en hun persoonlijke dagelijkse gezondheid.

Elke werknemer wordt bewust gemaakt en aangemoedigd om zijn/haar werkzaamheden uit te voeren op een milieuverantwoorde wijze. Ook de personele en financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van ons milieubeleid worden verstrekt. In het bijzonder maken wij onze medewerkers bewust van energiebesparing, preventie van lekkages, morsen van (grond)stoffen en het scheiden van afvalstromen.

KWALITEIT BEGINT BIJ ONZE MEDEWERKERS!

Het in zo’n kort mogelijke tijd, met zo min mogelijke grond- en hulpstoffen, dat doen wat is afgesproken. Lentink is producent en leverancier van enkelvoudig en meervoudig plaatwerk, complex plaatwerk en samenstellingen. Lentink heeft een geïntegreerd kwaliteitssysteem. Het beleid is er op gericht om zorgsystemen als zijnde het kwaliteitssysteem, het arbo-systeem en het milieusysteem een deel van het proces te laten zijn. Kwaliteit is bij ons niet iets van één functionaris, maar zit in de organisatie (alle medewerkers) verankerd.

DE WENSEN VAN DE KLANTEN STAAN CENTRAAL

Met alles wat wij doen staat de wens van de klant centraal. Tevens toetsen wij de activiteiten van Lentink daaraan. De formulering van onze klanteneisen is vastgesteld op basis van analyse van onze communicatie met diezelfde klanten. Vanuit het besef van de wensen van onze klanten specificeren wij onze dienstverlening. In ons managementsysteem zijn werkafspraken vastgelegd die ervoor zorgen dat wij tegemoet komen aan deze eisen, met als doelstelling dat onze klanten tevreden zijn en blijven. Jaarlijks evalueren wij onze ervaringen met betrekking tot tevredenheid van onze klanten en actualiseren wij waar nodig ons klantprofiel en onze werkprocessen.

BESCHERMEN VAN HET MILIEU

Lentink ontwikkelt en investeert continu in nieuwe en bestaande productielijnen en -technieken. Mede op basis van potentiële energiebesparing en verbruik van grondstoffen als ook door middel van recirculatie en hergebruik, en door middel van een juiste productieplanning streven wij naar het behoud van het milieu.

CONTINUE VERBETERING

We streven naar continue verbetering van onze prestaties ten opzichte van onze klanten, werknemers, omwonenden, andere belanghebbenden overheid en het milieu.

MANAGEMENTSYSTEEM

ISO9001:2015 – ISO14001:2015 & CSR

Het managementsysteem is de leidraad binnen onze organisatie, samen met de inzet, de kennis en het vakmanschap van de medewerkers. Het zorgt ervoor dat we doen wat we met de klant hebben afgesproken.

Ons managementsysteem beschrijft onze organisatie en processen waarin ISO-normen zijn ingebed.

CORRIGERENDE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN:

Elke medewerker binnen Lentink heeft het recht en de taak om voorstellen aan te dragen voor de verbetering van de werkprocessen en veiligheids- en milieuprestaties.

ARBO, KWALITEIT EN MILIEU DOELSTELLINGEN:

Minstens eenmaal per jaar, tijdens een beoordeling van de werking van het managementsysteem, evalueert de directie de huidige doelen en formuleert het nieuwe doelstellingen en acties. Dit doen wij ter verbetering van onze prestatie, ten opzichte van onze klanten en het milieu.

Deze doelstellingen zullen worden gedefinieerd per proces. De doelstellingen worden volgens het SMART principe opgesteld en kunnen worden beschouwd als een dynamisch onderdeel van onze beleidsverklaring.